Download de Algemene Voorwaarden als .pdf

Algemene voorwaarden

Definities

 1. AKM Muziekcentrum: AKM Muziekcentrum, gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 58742050.
 2. Klant: degene met wie AKM Muziekcentrum een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: AKM Muziekcentrum en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens AKM Muziekcentrum.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die AKM Muziekcentrum hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die AKM Muziekcentrum hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan AKM Muziekcentrum te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door AKM Muziekcentrum vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AKM Muziekcentrum, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door AKM Muziekcentrum een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. AKM Muziekcentrum is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient AKM Muziekcentrum de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. AKM Muziekcentrum heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal AKM Muziekcentrum prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met AKM Muziekcentrum op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is AKM Muziekcentrum gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan AKM Muziekcentrum.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag AKM Muziekcentrum zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van AKM Muziekcentrum op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door AKM Muziekcentrum, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan AKM Muziekcentrum te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan AKM Muziekcentrum te
verrekenen met een vordering op AKM Muziekcentrum.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor AKM Muziekcentrum enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. AKM Muziekcentrum voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. AKM Muziekcentrum heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat AKM Muziekcentrum tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat AKM Muziekcentrum tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan AKM Muziekcentrum.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert AKM Muziekcentrum de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door AKM Muziekcentrum redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen AKM Muziekcentrum en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 1 Jaren, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant AKM Muziekcentrum schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Intellectueel eigendom

 1. AKM Muziekcentrum behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AKM Muziekcentrum (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van AKM Muziekcentrum ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende AKM Muziekcentrum waarvan hij weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan AKM Muziekcentrum schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
 • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

      5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de   onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

      2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

      3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

      4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van AKM Muziekcentrum waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart AKM Muziekcentrum tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door AKM Muziekcentrum geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door AKM Muziekcentrum geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant AKM Muziekcentrum daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen AKM Muziekcentrum uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat AKM Muziekcentrum in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat AKM Muziekcentrum gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan AKM Muziekcentrum.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling AKM Muziekcentrum ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als AKM Muziekcentrum een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan AKM Muziekcentrum verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid AKM Muziekcentrum

 1. AKM Muziekcentrum is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien AKM Muziekcentrum aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. AKM Muziekcentrum is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien AKM Muziekcentrum aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van AKM Muziekcentrum vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer AKM Muziekcentrum toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door AKM Muziekcentrum niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat AKM Muziekcentrum in verzuim is.
 3. AKM Muziekcentrum heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien AKM Muziekcentrum kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van AKM Muziekcentrum in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan AKM Muziekcentrum kanworden toegerekend in een van de wil van AKM Muziekcentrum onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van AKM Muziekcentrum kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor AKM Muziekcentrum 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat AKM Muziekcentrum er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. AKM Muziekcentrum is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. AKM Muziekcentrum is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal AKM Muziekcentrum zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van AKM Muziekcentrum.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat AKM Muziekcentrum bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar AKM Muziekcentrum is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Overige bepalingen

Artikel 1. Dienstverlening
1. De dienstverlening van AKM Muziekcentrum bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid aan de Consument om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers op basis van hun eigen profiel en zoekprofiel. Vooralsnog wordt gematcht op de volgende kenmerken: muzikale interesse, vraag en aanbod.
2. AKM Muziekcentrum geeft geen garantie op succes of op een muziekleerkracht/leerling.
3. AKM Muziekcentrum is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Membership duidelijke voorlichting over de tarieven, voorwaarden en mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
4. AKM Muziekcentrum stelt aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken eisen, zoals het vermelden van muzikale interesse/behoefte. Deze eisen staan op de pagina Hoe werkt Muziekplaats? en worden gesteld om de doelgroep van Muziekplaats af te bakenen en de kans op succes of een match, te vergroten. De eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
5. AKM Muziekcentrum informeert de Consument vóór het aangaan van het Membership over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen. Deze informatie is te bekijken op de pagina Tarieven.
6. Voor een betaald Membership hanteert AKM Muziekcentrum een vast bedrag voor een bepaalde periode. Vooralsnog werkt AKM Muziekcentrum niet met automatische verlenging van betaald Membership. Meer informatie staat op de pagina Tarieven.
7. AKM Muziekcentrum kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
8. AKM Muziekcentrum is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

Artikel 2. Beschikbaarheid dienstverlening
1. AKM Muziekcentrum spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. Muziekplaats kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal AKM Muziekcentrum dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 3. Gedrag van Consumenten
1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
- bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar AKM Muziekcentrum ;
- onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
- teksten of beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
- direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel te vermelden;
- beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen van seksuele aard, van misdragingen jegens mens of dier, of van personen die geen toestemming gaven tot plaatsing;
- een profiel te gebruiken als blog of column, of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet gericht zijn op het vinden van contact tussen gelijkgestemden;
- de gegevens van andere Deelnemers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven.
2. Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:
- onwaarheden in het profiel te vermelden;
- gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
- meerdere profielen per persoon in te vullen;
- commerciële informatie te verspreiden in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
- schade of hinder aan andere Deelnemers of AKM Muziekcentrum toe te brengen;
- racistische of aanstootgevende uitingen te doen in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
- informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
- inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
- zich als stel in te schrijven;
- een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander.
3. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde onder lid 1 of lid 2 kan AKM Muziekcentrum het Membership van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. AKM Muziekcentrum stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
4. De Consument accepteert dat AKM Muziekcentrum, als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van lid 1 en lid 2.

Artikel 4. Klachten over Deelnemers; misleiding
1. Als AKM Muziekcentrum een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt ze deze klacht en neemt ze zonodig gepaste maatregelen. AKM Muziekcentrum spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
2. AKM Muziekcentrum spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de website. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen. Zie de pagina tips.

Artikel 5. Bescherming persoonsgegevens
1. Op het gebruik van Muziekplaats is de Privacyverklaring van Muziekplaats van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. AKM Muziekcentrum houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
2. Als er bij AKM Muziekcentrum een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in lid 1 en lid 2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is AKM Muziekcentrum gerechtigd om kennis te nemen van de via Muziekplaats tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. AKM Muziekcentrum is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan AKM Muziekcentrum .
2. De Consument is tegenover AKM Muziekcentrum aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 4, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

Artikel 7 Opzegging Consument
1. Een betaald Membership kan worden aangegaan voor een periode van 3, 6 en 12 maanden. Na afloop van deze periode wordt de Consument gratis member, tenzij een nieuw betaald Membership is of wordt aangegaan. AKM Muziekcentrum werkt vooralsnog niet met automatische verlenging van betaald Membership.
2. Op het eerste betaalde Membership binnen het account van de Consument is het herroepingsrecht van toepassing. Een betaald Membership ná het eerste wordt gezien als verlenging en is te allen tijde opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 week.
3. Het betaalde Membership kan opgezegd worden via de website; per e-mail aan info@muziekplaats.nl, of per post aan Muziekplaats, Amsterdamse Veerkade 130, 2512 DJ, Den Haag, onder vermelding van e-mailadres, naam en woonplaats. De Consument ontvangt op het bij Muziekplaats bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
4. Ongeacht of het Membership is opgezegd, deactiveert Muziekplaats op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.
5. De Consument heeft 14 dagen na het aangaan van het eerste betaalde Membership de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van Muziekplaats, dan is Muziekplaats gerechtigd om bedrag naar rato voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Muziekplaats vraagt de Consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Alper Kelekçi
Handelend onder de naam/namen: AKM Muziekcentrum
Vestigingsadres: Amsterdamse Veerkade 130, 2512 DJ, Den Haag
Telefoonnummer: 0615568133
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@muziekplaats.nl
KvK-nummer: 58742050
Btw-

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1.    De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3.    De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4.    De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

 

Opgesteld op 23 december 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping (.pdf)