PRIVACYVERKLARING

AKM Muziekcentrum respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Via ons ontmoetingsplatform Muziekplaats worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Muziekplaats acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij de verwerking houdt Muziekplaats zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt en voldoet zij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is in de EU. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Muziekplaats is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden je aan deze goed te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-12-2020.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): www.muziekplaats.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): AKM Muziekcentrum, gevestigd te Amsterdamse Veerkade 130, 2512 DJ Den Haag, kvk-nummer: 58742050.

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door AKM Muziekcentrum en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Deze gegevens zijn nodig voor Muziekplaats om de dienst te kunnen leveren. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
- Voor- en achternaam en woonplaats
- E-mailadres
- Geslacht
- Profielnaam
- Profielfoto en evt. overig beeldmateriaal
- Geboortedatum
- IP-adres
- Opleiding
- Betalingsgegevens (indien van toepassing)
- Je zoekcriteria (kenmerken van de persoon die je zoekt)
- Facultatief: hobby's, interesses, voorkeuren, weetjes

artikel 6a. Doelen voor het verzamelen van de persoonsgegevens
Op ons ontmoetingsplatform schrijf je je eerst in. Na inschrijving bewaren wij bij de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Dit doen wij om de volgende redenen:
- zodat je de gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen
- om je beter met andere members te kunnen matchen
- om ervoor te zorgen dat andere members jou beter kunnen vinden
- om jou eventueel te kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst
- om een factuur te maken indien je een betaald abonnement (Green membership) afneemt

artikel 6b. Verstrekking aan derden
Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit. Dit kan zijn:
- aan onze partners, zoals het ICT/hostingbedrijf en de Payment Service Provider. Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat je ervan uit kunt gaan dat ook daar je gegevens veilig zijn
- bij wettelijke verplichting, zoals administratie en belasting
- aan bevoegde autoriteiten, in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze datingsite.
Op Muziekplaats zijn social media buttons opgenomen. Hiermee kunnen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Meer informatie over hun privacybeleid:
- Facebook
- Instagram

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@muziekplaats.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@muziekplaats.nl.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@muziekplaats.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je onze dienstte leveren. De dienst loopt af als je jezelf uitschrijft, of ons vraagt dit te doen. Ook wanneer je een jaar niet inlogt zullen wij je account verwijderen, maar niet nadat wij je daarover een mail hebben gestuurd. Dit verwijderen doen wij om te voldoen aan de verplichting om persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk te bewaren. Bij uitschrijving worden je persoonsgegevens direct gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens. De server van Muziekplaats slaat je ip-adres en de browser op voor maximaal 5 dagen. Wanneer je je account verwijdert of ons vraagt om dit te doen, worden de eventueel door jou verstuurde berichten bewaard in het account van degene met wie je contact had. Dit kun je vergelijken met een papieren brief die je aan iemand verstuurt en die je zelf niet meer kunt weggooien.

Artikel 11 - Cookies

Op onze site wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat tijdens je bezoek aan Muziekplaats op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone in de browser die je gebruikt wordt opgeslagen. De informatie in de cookie kan bij een later bezoek worden herkend, wat het gebruik van de site comfortabeler maakt. Ook worden er cookies gebruikt voor analytische doeleinden.

Op Muziekplaats gaat het om:

 • Functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Voor het tonen van meldingen (bijvoorbeeld na het invullen van het contactformulier), voor het inloggen en ingelogd blijven, voor gegevens in je account en bekeken profielen.
 • Analytische cookies van Google Analytics*, voor het meten van het aantal bezoekers en hun gedrag.
 • Analytische en trackingcookies van AddThis voor de 'Deel ons via'-functionaliteit.
 • Third party (tracking) cookies: cookies die door andere partijen op onze site worden geplaatst, zoals via de social media buttons. Met derden die cookies plaatsen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch kunnen wij niet volledig controleren wat de aanbieders van deze applicaties met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie zie de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

- de server van Muziekplaats slaat het ip-adres en de browser op voor maximaal 5 dagen. Deze gegevens worden alleen incidenteel gebruikt, bijvoorbeeld bij onderzoek naar een bug of in het geval van een dos-aanval.
Voor genoemde cookies hoeven wij geen toestemming aan je te vragen. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoontv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: afdeling services, info@muziekplaats.nl.

Overige bepalingen

Je account beheren en contact leggen
Na inschrijving krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Vanuit je account kun je contact leggen met andere members, via Likes, Vriendschapsverzoeken, -acceptatie of -beeïndiging, Berichten en Chat. Je bepaalt zelf wat je deelt en met wie, en kunt eenmaal geschreven en verstuurde berichten niet ongedaan maken.

Publicatie
Bij het gebruik van Muziekplaats worden de volgende gegevens gepubliceerd, zodat ze zichtbaar zijn voor andere members*:
- Profielnaam
- Leeftijd
- Woonplaats
- Profielfoto
- Geslacht
- Opleiding
- Facultatief: hobby's, interesses, voorkeuren, weetjes
Deze publicatie is afgeschermd voor zoekmachines.
Je kiest zelf welke informatie je publiceert. Het is mogelijk dat anderen jou hierdoor herkennen of kunnen achterhalen. Op verzoek kunnen wij mogelijk informatie die gepubliceerd is anonimiseren.
Het is niet mogelijk je profiel onzichtbaar te maken. Om dat te bereiken zul je jezelf uit moeten schrijven, of ons vragen dat te doen.
*Free members kunnen niet op jouw profielpagina komen, en daardoor minder informatie zien over jou.

Profiel op de Homepage
Muziekplaats toont enkele profielen op haar Homepage. Jouw profiel zal alleen maar (random) op de Homepage getoond worden na je uitdrukkelijke toestemming. Die kun je geven door in je account onder het menu-item Instellingen bij het betreffende onderdeel 'Nee' te wijzigen in 'Ja'.

Beeldmateriaal
Op Muziekplaats is er de mogelijkheid om foto's en video's te uploaden in je account. Zorg er hierbij voor dat jij de privacy van anderen niet schaadt. Vraag toestemming aan mensen die op het beeldmateriaal staan.

Een abonnement afsluiten
Op onze website kun je een betaald abonnement (Green membership) afsluiten. Voor dit doel verkrijgen wij van jou de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling van deze betaling, kunnen wij je persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Promotie
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze diensten:
- per e-mail (indien je bij inschrijving op Muziekplaats gekozen hebt voor de nieuwsbrief)
- via social media, als je ons volgt op:
www.facebook.com/muziekplaats
www.instagram.com/muziekplaats
Je kunt Muziekplaats ook tegenkomen als we adverteren op social media. Dit adverteren staat los van jouw account op Muziekplaats. Jouw Muziekplaats persoonsgegevens gebruiken we hierbij niet, noch verzamelen wij social media persoonsgegevens van jou.

Contactformulier, nieuwsbrief
Wij bieden via ons ontmoetingsplatform de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij jou gevraagd wordt enkele gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Je ontvangt regelmatig een nieuwsbrief waarmee wij je informeren over onze diensten, indien je hiervoor je expliciete toestemming hebt gegeven (bij inschrijving of via Instellingen in je account). Iedere nieuwsbrief bevat een link via welke je je kunt afmelden. De uitschrijving voor de nieuwsbrief staat los van de eventuele verwijdering van je account en dient afzonderlijk te gebeuren.

Persoonlijke, geautomatiseerde e-mails
Je ontvangt diverse automatische e-mails die samenhangen met het gebruik van onze dienst, zoals een e-mail bij een ontvangen bericht van een andere member. De meeste van dit soort e-mails kun je aan- of uitzetten in je account. De e-mails worden versleuteld en veilig verzonden. Echter voor optimale veiligheid dient de e-mail bij jou ook veilig ontvangen te worden. Vraag eventueel een expert hiernaar te kijken.

*Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze datingsite gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Zo staan wij Google niet toe om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze datingsite zijn verbonden. Ondanks afspraken kunnen wij niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Het verwijderen van je gehele account kun je ook zelf doen in je profielomgeving. Je kunt een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Muziekplaats
info@muziekplaats.nl